PSP nr 2 Rundnik nad Sanem
Menu

MENUWebmaster: Łojek Łukasz
Code-page ISO8859
800*600 ^ 1024*768
http://www.anima.home.pl


Z historii szkoły
     
           Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rudniku nad.Sanem została oddana do użytku 2 września 1967 roku, a więc w rok po obchodach 400 lecia miasta i w rok po uroczystościach milenijnych naszego państwa. Nową szkołą mieliśmy wkroczyć w nowe Tysiąclecie Polski.
Gmach stanął przy ulicy 15 Grudnia (obecnie ul. Piłsudskiego), porośniętej starymi lipami. Zalążkiem szkolnictwa w Rudniku była maleńka Szkoła Powszechna z roku 1890, stojąca przy ul. Mickiewicza. Wykształciła ona wiele pokoleń rudniczan, ale rozwijało się miasto, przybywało nowych mieszkańców i stare mury „pękały" nie mogąc pomieścić ponad tysiąca dzieci. W latach sześćdziesiątych wybudowano Szkołę Podstawową Nr l, ale nie nawiązała ona problemu ciasnoty... Z inicjatywą budowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wystąpił Przewodniczący Prezydium M.RN. Stanisław Czech. Wkrótce stanął drogi budynek szkolny - pawilon jednopiętrowy, w rejonie, w którym skupione są trzy szkoły;
obok naszej „Dwójki" stoi gmach Liceum Ogólnokształcącego, a po drugiej stronie ulicy znajduje się Zespół Szkół Zawodowych -jest to dawny gmach Seminarium Nauczycielskiego.

       Jednopiętrowy pawilon SP 2 stoi już 30 lat. Zmienił się w nim kształt dachu po kapitalnym remoncie w 1992 roku, wygląd okien po wymianie ich na nowe w lipcu i w sierpniu 1997 r. Zmodernizowano wnętrze, doprowadzono do kuchni gaz, podłączono budynek do kanalizacji miejskiej i wodociągów. Szkoła posiada 10 klas lekcyjnych, bibliotekę świetlicę oraz malutki pokoik nauczycielski, pokoik pedagoga szkolnego i sekretariat. Od 1994 roku posiadamy także drugi budynek - budynek ,3" przy ul. Jana Pawła n 14, uczą się tam klasy I - DI

       Gdy 30 lat temu powstał nowy budynek „Dwójki", brakowało w nim sprzętów i pomocy do klaso pracowni. Udzielili jej wtedy: dyr. LO Jan Syrowatka, dyr. ZSZ Czesław Boryczko, prezes GS w Rudniku Józef Madej, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i inni. Pomoc to była skromna, dostaliśmy stare mapy, stare ławki. Wydział Oświaty kierownictwo nowej szkoły powierzył P.Stanisławie Czechowej, która razem z gronem 13 pedagogów rozpoczęła trudną pracę w SP 2. Funkcję kierownika P.Stanisława Czech pełniła przez 3 lata. W pierwszym roku nauki szkoła liczyła 9 oddziałów klasowych. Obecnie liczy 16 oddziałów, mamy 363 uczniów, w klasach I - ni jest ich 117, a w klasach starszych IV - VIII - 246. Uczy 29 nauczycieli, w tym dwie wychowawczynie świetlicy i pomaga im w pracy 10 pracowników obsługi. W kuchni są zatrudnione dwie panie i wydają codziennie 140 ciepłych posiłków. Przez wiele lat z bezpłatnego dożywiania korzystało w naszej świetlicy 50-70 uczniów, każdy z dyrektorów szkoły patrzył przychylnym okiem na półsieroty, dzieci rodziców nie pracujących, dzieci zaniedbane wychowawczo przez dom.
  
   Przed trzydziestoma laty skład grona pedagogicznego naszej szkoły był następujący:

Kier. szkoły - Stanisława Czech, nauczyciele: Helena Kałdańska, Zofia Jakubiec, Zofia Koszałka, Kazimiera Miazga, Karolina Pintal, Henryka Putko, Helena Telesz, Stanisława Trojnar - kier. świetlicy, Grażyna Trześniowska, Teresa Wraga, Paulina Zając, Wiesława Żurecka, Walentyna Giętka. Grono pedagogiczne zmieniało się, przybywali nowi nauczyciele. Drobne zmiany zachodziły co roku, związane były czy to z chorobą zawodową, czy też ze zmianą miejsca pobytu. Pracę podjęli wkrótce nowi nauczyciele. Po kier.. Czechowej kierownictwo szkoły objęła P.Zofia Jakubiec, a do grona nauczycielskiego doszli: Krystyna Chudzik, Helena Zając, Wiktoria Jusięga, Stanisława Boryczko, Bolesław Wójcik, Bożena Kumik - uzupełniała etat, a zatrudniona była w LO, Helena Chełpa, Anna Parys - w miejsce P.Grażyny Trześniowskiej, Maria Reichert -nauczyciel świetlicy.
Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego nastąpiła wtedy, gdy zmieniono nauczycielom ilość etatowych godzin - wtedy grono znacznie się powiększyło.
       W roku 1972/73 na przełomie lutego i marca szkoła przeżywała gorące dni, bowiem odbywała się kontrola pracy szkoły. Wizytacja 73 r. prowadzona przez mgr Korczaka przyniosła szkole chlubę. Dyr. Zofia Jakubiec mądrze i umiejętnie kierująca szkołą nie miała powodów do obaw, a nauczyciele za wkład pracy zostali wyróżnieni.

       W następnych latach pracę w SP 2 podjęli nauczyciele: Teodozja Urban (która pracuje do dziś i wykształciła wielu recytatorów), Kazimierz Socha, Roman Gryziecki, Mieczysława Konefał, Maria Młynarczyk, Roman Bodzianowski (uczył przez l rok), Mirosława Bieńkowska, Małgorzata Pasiak, Krzysztof Zając, Dorota Kondysar, Marek Bieńkowski, Marzena Furtak, Danuta Olko, Anna Sekulska, Aleksandra Bałutowska, Zofia Oleksak - wych. świetlicy. Niektórzy z nauczycieli - to byli wychowankowie tej szkoły ( M.Bieńkowska, MPasiak, K.Zając A-Balutowska.).
W 1978 r. Ministerstwo Oświaty reformuje system nauczania. W tymże roku l września ma rozpocząć się nauczanie w szkole - dziesięciolatce.
W 1980 r. powstał ruch związkowy „Solidarność", nasi nauczyciele zapisali się do tego związku. W roku 1985 na emeryturę po długoletniej pracy odeszły koleżanki: P.Paulina Zając i Helena Zając.
W roku 1984 likwidacji uległy Gminne Szkoły Zbiorcze. Małe szkoły takie jak nasza mogły uzyskać większą samodzielność i same o sobie decydować.

       W roku szkolnym 1985/86 odeszły z grona nauczycielskiego matematyczka P.Krystyna Dziedzic, która została zatrudniona w LO, a przybyły dwie nowe nauczycielki: P.Teresa Surdyka i P.Jadwiga Tarnawska. Wychowawczynią w świetlicy została Lucyna Żurecka.
Rok szkolny 1985/86 - odeszły na emeryturę po długoletniej pracy w zawodzie: Dyr. szkoły P.Zofia Jakubiec i naucz, geografii P.Wiesława Żurecka. Odchodzących bardzo serdecznie pożegnało grono pedagogiczne, uczniowie i Komitet Rodzicielski.
Rok szkolny 1986/87. Funkcję dyrektora szkoły objęła p.Maria Młynarczyk, pracownik tejże szkoły, a skład nauczycieli powiększył się o osoby: mgr Hanna Grabowska, mgr Elżbieta Zając, p.Dorota Młynarczyk, p.Waldemar Skiba.

       Wkrótce pojawiają się nowi nauczyciele, a dawni wychowankowie: Marta Młynarczyk Kania i Rafał Gietka. Nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Gietka dużo czasu poświęcał na lekcjach wych.fiz. i zajęciach SKS na rozwijanie zamiłowań do sportu. P.Zofia Krupa przyjęta została do pracy w świetlicy. Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego, przyjmowanie nowych pracowników wiązało się z tym, że zmieniono nauczycielom ilość godzin w etacie. Mimo, że ilość godzin pracy zmalała, na nauczycieli nałożono tyle prac dodatkowych, bezpłatnych kółek i zajęć wyrównawczych, że czasem brakowało i doby, by zrealizować w pełni dydaktyczny i wychowawczy plan dnia. W r. 1988 przyjęto do pracy naucz, mgr Władysławę Madej. W rok później w czerwcu 1989 r. pożegnaliśmy nasze koleżanki: Kazimierę Miazgę - wspaniałego pedagoga, nauczyciela chemii i fizyki oraz Zofię Oleksak - nauczyciela świetlicy. Odeszły one na emeryturę po długoletniej i ofiarnej pracy.
Wielu nauczycieli w historii tej szkoły zostało odznaczonych i wyróżnionych za swoje osiągnięcia, za wspaniałą, sumienną, długoletnią pracę. Otrzymywali takie odznaczenia i wyróżnienia jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania i wiele innych.

       Rok szkolny 1989/90 był rokiem wielkich przeobrażeń politycznych. Premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki, wywodzący się z „Solidarności". Ministrem Oświaty zostaje Henryk Samsonowicz, zmianie ulega nazwa naszego państwa; z PRL na „Rzeczpospolitą Polską". W szkole jest uroczyście obchodzone święto 11 listopada, przygotowujemy wspaniałe widowisko na 3 Maja - w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystawiając go w kinie dla środowiska i władz miasta
Po zmianie ustroju politycznego, po 35 latach, pozwolono w szkole nauczać księżom i katechetom religii. Pierwszym katechetą w murach naszej szkoły był ks. Józef Gut, po jego odejściu uczył religii ks. Marek Reczek, a obecnie religii nauczają ks. Prałat Edward Franuszkiewicz i katechetka P.Bożena Grzybowska.
EDI