Program „Zawsze razem”

Klasa 2 w l półroczu roku szkolnego 2021-2022 realizowała program „Zawsze razem”. Na realizację programu przeznaczono 12 godzin lekcyjnych. Celem programu było kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych chorych rówieśników, budowanie przyjaźni i więzi między dziećmi, unikanie zachowań ryzykownych dla podejmowania zdrowych wyborów życiowych. Dzieci otrzymały kolorowanki,w których poprzez obrazki i tekst poznawały historie chłopca, który zmaga się z nieuleczalną chorobą i wskazywał dzieciom właściwe niezagrażające zdrowiu zachowania. Dzieci dowiedziały się także czym są choroby przewlekłe i zakaźne, jak można się zarazić i co robić, żeby nie chorować. W czasie prowadzonych zajęć kładziono nacisk na kształtowanie postawy tolerancji wobec osób chorych. Program był realizowany poprzez różne formy: pogadanka, praca z książką, spotkanie z pielęgniarką szkolną, nauka na pamięć wiersza i piosenki o zdrowym trybie życia, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek,wykonanie plakatów na temat zdrowia i chorób oraz prac plastycznych, które wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym w Rzeszowie Mam nadzieję, że Program przyniósł wymierne efekty. Dzieci nauczyły się właściwych zachowań wobec słabszych rówieśników, zrozumiały, że należy unikać zachowań ryzykownych oraz zostały wdrożone do podejmowania zdrowych wyborów życiowych.